സിങ്ങിങ്ങ് ഷെഫ്


പാട്ടിലൂടെ പാചകവുമായി പ്രിയതാരങ്ങൾ എത്തുന്ന വേറിട്ടൊരു കുക്കറി ഷോ Singing Chef നവംബർ 22 മുതൽ നമ്മുടെ സൂര്യടിവിയിൽ

image

image

%d bloggers like this: